top of page

GİZLİLİK POTİKASI (Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika)

 

1. Gizlilik Politikasının Amacı
www.blefarex.com ziyaretçi ve kullanıcılarının gizliliğine çok önem verir. Kişisel bilgilerin veri koruma kanunları uyarınca korunma ve amacına uygun bir şekilde kullanılması hususuna büyük dikkat eder. İşbu politikada kişisel bilgileri nasıl toplayabileceğimiz ve kullanabileceğimizin yanı sıra, bu bilgilere ilişkin olarak ziyaretçilerimiz ve kullanıcılarımızın sahip olduğu haklar ve seçenekler açıklanmaktadır.
Hizmetlerimizden herhangi birine erişmeden veya herhangi birini kullanmadan önce işbu politikayı okumanızı ve tamamen anladığınızdan emin olmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Eğer işbu Gizlilik Politikasını okudunuz ve tam olarak anladınızsa ve uygulamalarımıza karşı çıkıyorsanız, bu web sitesi, uygulama ya da hizmetten derhal çıkmalı ve Hizmetlerimizden herhangi birini herhangi bir şekilde kullanmaktan kaçınmalı ya da kullanmaya son vermelisiniz. İşbu politikaya ilişkin herhangi bir sorunuz ya da kaygınız varsa, lütfen bizimle info@longagehealth.com adresinden temasa geçin.

 

2. Gizlilik Politikasının Yürürlüğü
İşbu blefarex.com Gizlilik Politikası 07.4.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. 
İlgili kanunda ve blefarex.com Gizlilik Politikasında geçen kavramlar aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir;
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

Kanun veri sorumlularına, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verileri işlenecek olan veri sahiplerini bilgilendirme/aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Kanun’un 10. Maddesine göre veri sorumluları veri sahiplerini;
•    Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
•    Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
•    İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
•    Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
•    11 inci maddede sayılan diğer hakları,
konusunda bilgilendirmelidirler.

 

3. Veri Sorumlusunun Kimliği
bualinir.com internet sitesini ziyaretiniz esnasında veya almış olduğunuz hizmetler ve yapmış olduğunuz işlemler ile ilgili olarak Veri Sorumlusu Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:39/10 Çankaya Ankara adresinde faaliyet gösteren 0609042918800018 Mersis numaralı Long-Age Health Consulting Genel Sağlık Hizmetleri Medikal Eğitim Öğretim Gıda Organizasyon İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.’dir. 

 

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu veya onun yurt içinde ve/veya yurt dışında mukim iştirakleri, iş ortakları, servis sağlayıcıları (sosyal medya işletmecileri dahil) veya onun adına verileri işleyen tüm gerçek veya tüzel kişiler (“Veri İşleyen”) tarafından, toplanmış, toplanan veya toplanacak tüm kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.
Veri Sorumlusu tarafından kullanıcılarına sunulan ürünler ve/veya hizmetlere ilişkin kullanıcılardan gelen beğeniler, eleştiriler, yorumlar, IP adresleri site içerisinde gerçekleşen gezintiler ve davranışlar (çerez kullanılmaktadır), konum bilgileri, kullanım alışkanlıkları; kullanıcıların ihtiyaç ve yönelimlerinin belirlenerek özelleştirme yapılması ve bu sayede kullanıcılara yönelik olarak en uygun tanıtım, reklam, promosyon, pazarlama vb. ticari planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, isim, soyisim, e-posta, TC kimlik numarası,  cinsiyet, telefon numarası, adres bilgileri, iletişim bilgileri, sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgiler; kullanıcılara ürün ve hizmetlerin teslim edilebilmesi, satış sonrası ve/veya öncesi destek hizmetlerinin verilmesi ve/veya planlamasının yapılması, alışveriş istatistiklerinin yapılması suretiyle kullanıcılara en uygun hizmetin tespit edilebilmesi, siparişe ilişkin faturanın düzenlenebilmesi, mali ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, siparişlerinizin tarafınıza doğru bir şekilde ulaştırılması, kullanıcı şikayetleri ile hukuki prosedürlerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, sizin tarafınızdan verilen kredi kartı, banka kartı ve sair kart ve ödeme bilgileri, siparişlerinize ilişkin ödemelerinizin alınması, sözleşmenin ifası, kayıtlı kullanımlarda kullanıcılara daha hızlı ve kolay sipariş hizmetinin sunulması, kullanıcılara daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak ve mevzuattan doğan yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir.

 

5. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı
Kişisel verileriniz ilgili Kanun Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Gizlilik Politikamızın 4. maddesinde yer alan amaçlarla Kanunun 8 ve 9. Maddelerine uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri, GSM Operatörleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, kargo/nakliye firmaları, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve bualinir.com’un faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. 

 

6. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verileriniz e-mail, internet sitesi, mobil uygulama, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığı ile ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde gösterilen şartlara uygun olarak işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.2 maddesi uyarınca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
•    Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
•    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
•    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
•    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
•    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
•    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

7. Sahip Olduğunuz Haklar
Kanun uyarınca, İlgili Kişiler (siz ziyaretçiler), bualinir.com a başvurarak kendileriyle ilgili 
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    İlgili Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Yukarıda belirtilen iki madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

bottom of page